ขั้นตอนการรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้สมัคร
กรอกข้อมูลส่วนตัวและคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ โดยระบุรหัสประจำตัวประชาชน และ วัน เดือน ปี เกิด เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเรียน
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้ติดต่อที่สถานศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 เลือกสาขาที่ต้องการสมัคร
เลือกสถานศึกษาและสาขาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้มากกว่า 1 สถานศึกษา และมากกว่า 1 สาขาวิชา
หมายเหตุ : นักศึกษาสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่แต่ละสถานศึกษาเปิดรับสมัคร วันที่เปิด-ปิดรับสมัคร วันที่สอบ ประเภทการจัดการเรียนการสอน ฯลฯ
โดยเลือกที่เมนู → หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ใบสมัคร
เมื่อการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เสร็จสมบูรณ์แล้วให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษาตามที่ตนเองได้สมัครไว้
ขั้นตอนที่ 4 ยื่นใบสมัคร
เมื่อการสมัครเสร็จสมบูรณ์ให้ผู้สมัคร พิมพ์ใบสมัครและนำไปยื่นที่สถานศึกษาที่ได้สมัครไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยื่นยันการสมัครอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ : ในการยื่นใบสมัครให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆตามที่ระบุในใบสมัครให้ครบถ้วน
หลักฐานที่ใช้งานการสมัครเรียน
1. บัตรประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. ใบรายงานผลการเรียน (transcript)
4. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ พร้อมติดรูปถ่าย