สมัครเรียน (ปีการศึกษา 1/2567)
1. เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี